רישום קבלנים ברשם הקבלנים
רישום קבלן שיפוצים
העלאת סיווג לקבלנים
calendar-with-a-clock-time-tools
רישיון קבלן תוך 60 יום
קבלן רשום ג1
רישיון קבלן

מהו קבלן רשום ?

ישנם מגוון סוגי קבלנים, אך הקבלן הרלוונטי למאמר הנוכחי, הינו קבלן בניין. קבלן בניין הוא בעל מקצוע, המתמחה בעבודות בניה של מבנים או מתמחה בעבודת התשתיות של מבנה. קבלן עשוי להיות עצמי, בעל מספר פועלים תחתיו או להיות חלק מחברת בניה גדולה, אך בשני המקרים על הקבלן להיות רשום בפנקס הקבלנים ולהיות בעל רישיון קבלן.  (רישום קבלן שיפוצים לחץ כאן ) (רישום קבלן רשום-המדריך הרשמי )

מהו רישיון קבלן

רישיון קבלן הוא אישור, אשר ניתן ע"י רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון. הרישיון מאפשר לבעליו לעסוק בעבודה קבלנית בצורה חוקית, בתחום הנדסת הבניינים. הגוף היחידי המוסמך להעניק רישיונות, הינו רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון  (אתר רשם הקבלנים לחץ כאן). הרישיון הוא אישי לבעליו ומצהיר על יכולותיו של הקבלן. סעיף 4 (א) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, קובע כי הרשאים לקבל רישיון קבלן הם: הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים ובעלי ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות בנייה, אשר נצברו במהלך חמש השנים האחרונות. על מנת להירשם כקבלן מורשה, עליכם להיות רשומים כאדריכל או כמהנדס מורשה, אשר עסקו בתחום הבניין לפחות כשנתיים מתוך חמש השנים האחרונות.(חוק רישום קבלנים)

איגוד הקבלנים מה זה ? לחץ כאן

קבלן שרות

אם אני לא מהנדס או אדריכל?

בעל מקצוע מיומן ובעל ניסיון בתחום הבנייה, אשר מגיש בקשה להירשם בפנקס הקבלנים ולקבל רישיון, עשוי לקבל אישור מיוחד, במידה והוא בוגר בית ספר מוכר להנדסאים או טכנאים ובעל 4 שנות ניסיון בעבודות קבלניות, ב- 8 השנים האחרונות. במידה ואתם עומדים בתנאים הללו, עליכם להגיע לתהליך הרישום עם כל התעודות והאישורים המתאימים. ישנה אפשרות נוספת לקבלת רישיון קבלני: מנהלי עבודה, אשר במהלך 12 השנים האחרונות, צברו 6 שנות ניסיון כמנהלי עבודה בפועל בענף הבנייה, עשויים לקבל אישור ולהירשם בפנקס הקבלנים, כל עוד גיבו את תביעתם עם המסמכים המתאימים וההוכחות המתאימות.

מסמכי רישום קבלנים )   (רישום קבלן ג 1 )

מי רשאי להירשם כקבלן?

קבלת רישיון קבלן, כוללת תהליך ארוך עם לא מעט דרישות, אך תהליך זה נחוץ על מנת לדאוג שרק בעלי מקצוע איכותיים, יהיו רשומים בפנקס הקבלנים ויעבדו בעבודות הבניה. אמנם לא כל עבודת שיפוץ דורשת בעל מקצוע איכותי, אך כשמדובר בבניה של בניין או בית, בהם אנשים מיועדים לגור, טעות בבניית השלד עלולה להיות קטלנית. לכן קבלת רישיון, אינו ניתן לכל דורש. העדיפות להענקת רישיון קבלן, היא כמובן לבעלי השכלה אקדמאית בתחום ההנדסה או האדריכלות. העדיפות ניתנת בעקבות הניסיון והידע הרחב שמגיע עם השכלה אקדמאית, אך החוק מאפשר קבלת רישיון גם לאלו ללא השכלה אקדמאית. בעל ניסיון כמנהל עבודה של כ- 6 שנים ב- 12 השנים האחרונות, יוכל להירשם כקבלן רשום גם הוא.

החוק מתעדף בעלי השכלה אקדמאית, לכן מהנדס או אדריכל נדרשים רק ל- 4 שנות ניסיון ב- 8 השנים האחרונות ואילו בעל ניסיון כמנהל עבודה, נידרש ל- 6 שנות ניסיון ב- 12 השנים האחרונות. אך עדיין נותרת אפשרות להירשם כקבלן מורשה לבעלי מקצוע מנוסים.

מי אינו רשאי להירשם כקבלן?

לאחר שפירטנו מי זכאי לקבלת רישיון קבלן, נפרט מי אינו רשאי לקבלת הרישיון. המנועים להירשם הינם: פושטי רגל, אדם המורשע בעבירות בתחום הבניה והתכנון, תאגידים וחברות בתהליכי פירוק, אדם אשר נהג במסגרת תפקידו בניגוד לחוק וכדומה.

פושטי רגל, אינם מסוגלים לנהל פרויקטים בהיקפים כספיים גבוהים, ולכן לא יוכלו להיות רשומים אצל רשם הקבלנים. מאותה הסיבה, גם חברה בתהליך פירוק אינה יכולה לנהל עבודות קבלניות ולהירשם ברשם הקבלנים. פושט רגל הינו אדם פרטי וחברה אשר עוברת את אותו התהליך, תיקרא חברה בתהליך פירוק. אדם פרטי, יורשה לחדש את הרישום רק כאשר יסתיימו כל ההליכים כנגדו ואין הוא חייב כספים למדינה או לכל אדם אחר. חברה בפירוק, לעומת זאת בדרך כלל מסיימת את חייה העסקיים ולכן אינה יכולה להירשם מחדש בפנקס הקבלנים, אלא רק במקרים נדירים.

כיצד מגישים בקשה לקבלת רישיון קבלן?

התהליך המפורט לפניכם, הינו תהליך רישום קבלנים לקבלן יחיד ולא מתוך חברה:

 

מסמכים

ראשית ישנו טופס לרישום יחיד, אשר עליכם להדפיס מן האתר של משרד השיכון והבינוי, ולמלא. לאחר מכן יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים:

  • צילום תעודת זהות, כאשר השם ומספר הזהות כתובים בצורה ברורה.
  • אישור בתוקף של ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
  • תעודת עוסק מורשה.
  • תצהיר יחיד חתום ע"י עורך דין.
  • הסכמה חתומה ע"י המבקש, המאמת כי אין לו הרשעות פליליות ועבר פלילי.
  • אם המבקש מיוצג ע"י עורך דין, יש לצרף טופס ייפוי כוח.

קבלת רישיון קבלן, הוא תהליך ארוך ויסודי, אשר כולל מילוי טפסים רבים ותצהירים שונים. תהליך זה נועד לסנן בעלי מקצוע רבים ולהעניק את הרישיון ואת האחריות הגדולה רק לקבלנים המקצועיים ביותר.

 

 ישנם מגוון סוגי קבלנים, המתחלקים לקבוצות התמחות שונות ולסיווגים שונים, המתבססים על ניסיונו של כל קבלן. לכל בעל מקצוע, אשר מעוניין ברישיון קבלן, ישנו תהליך מילוי טפסים שונה, התלוי בהשכלתו ובניסיונו.

 רשם הקבלנים מה זה לחץ כאן ?

 

 לבעלי השכלה אקדמאית ישנה עדיפות לנתינת רישיון הקבלן, אך ישנה אפשרות גם למנהל בניה ללא השכלה אקדמאית להירשם כקבלנים. אך אפילו אם אתם בעלי השכלה אקדמאית וניסיון רב, ישנם מגבלות אשר מונעות רישום קבלנים במידה וישנו עבר פלילי או חברה בתהליך פירוק.